Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szpitala Powiatowego w Sławnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprzedaż samochodu specjalnego sanitarnego MERCEDES-BENZ

 

SZPITAL POWIATOWY W SŁAWNIE

 

ogłasza drugi nieograniczony pisemny przetarg ofertowy

na sprzedaż Samochodu specjalnego sanitarnego

MERCEDES-BENZ

 

Nazwa i adres organizatora przetargu

Szpital Powiatowy w Sławnie

ul. I Pułku Ułanów 1 76-100 Sławno

tel. 059/ 810 30 31 fax 059/ 810 24 23

 

Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o ogólne przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Opis przedmiotu przetargu

 

Marka i typ: MERCEDES-BENZ 313 Sprinter CDI E3 3,5t

Nr rejestracyjny: ZSL 09248

Nr nadwozia: WDB9036621R534539

Rok produkcji: 2003

Stan licznika: 426 538 km

Pojemność silnika: 2148 cm3

Moc silnika: 95 kW (129KM)

Rodzaj silnika: Diesel

Badanie techniczne: brak aktualnego badania technicznego

 

Cena wywoławcza: 8 000,00 złotych (słownie: osiem tysięcy złotych)

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty, która stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

oraz wpłacenie wadium w gotówce w kwocie 800,00 zł (słownie: osiemset 00/100 złotych) w kasie Szpitala Powiatowego w Sławnie lub na konto bankowe BBS DARŁOWO NR: 58 8566 0003 0112 1751 2000 0001 w terminie do dnia 11.09.2017 r.

 

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży.

 

W przypadku, gdy uczestnik, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Szpital Powiatowy w Sławnie będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia kolejnego postępowania oraz dokonywania badania i oceny ofert.

 

Zastrzega się możliwość

Wszelkie ewentualne zmiany treści ogłoszenia, warunków przetargu oraz unieważnienia przetargu zostaną opublikowane na stronie www.szpital-slawno.pl.

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje w 100% cena zadeklarowana przez oferenta.

 

Ze stanem technicznym pojazdu można zapoznać się po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu oględzin. Wszelkie informacje na temat przetargu pod numerem telefonu: 59 810 63 68.

 

Szpital Powiatowy w Sławnie nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny sprzedawanego pojazdu.

 

Pisemne oferty należy składać w zaklejonych kopertach do dnia 12.09.2017 r. do godz. 9:00 w Sekretariacie Szpitala Powiatowego w Sławnie.

 

Oferty należy składać z napisem „Drugi nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż Samochodu specjalnego sanitarnego MERCEDES-BENZ. Nie otwierać przed dniem 12.09.2017 r.”

 

Otwarcie ofert odbędzie się 12.09.2017 r. o godz. 9:30 w Szpitalu Powiatowym w Sławnie, Dział Zamówień Publicznych.

 

Wyłoniony w drodze przetargu kandydat na nabywcę samochodu MERCEDES-BENZ jest zobowiązany niezwłocznie (w terminie nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania informacji o rozstrzygnięciu przetargu) dokonać wpłaty ustalonej kwoty pomniejszonej o wielkość wadium, które zalicza się na poczet ceny sprzedaży na konto Szpitala Powiatowego w Sławnie umieszczone powyżej. Jeżeli oferent, który wygra przetarg nie dokona wpłaty wymaganej kwoty w określonym terminie, organizator przetargu może odstąpić od umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wydanie pojazdu nastąpi po uiszczeniu całej ceny sprzedaży i sporządzeniu umowy kupna/sprzedaży.

 

W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta na dany pojazd, komisja powołana przez Dyrekcje Szpitala Powiatowego w Sławnie zarządzeniem Nr 17/2017 weźmie pod uwagę kolejność wpływu oferty do siedziby.

 

Szpital zastrzega sobie prawo zmiany treści ogłoszenia, warunków przetargu oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Do niniejszego przetargu nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

Pełna nazwa: ………………………………………………………………………………………………………

Adres: ………………………………………………………………………………………………………

NIP: …………………………………………………………………………………………………...…

REGON: ……………………………………………………………………………………………………….

KRS lub inny

organ rejestrowy: ………………………………………………………………………………………………………

Telefon: ……………………………………………………………………………………………………..

Fax: ………………………………………………………………………………………………………

Dane osoby

do kontaktów: Imię i Nazwisko ……………………………………………………………

Telefon……………………… Adres e-mail: ………………………….

Strona www: …………………………………………………………………………………………………….

Województwo: …………………………………………………………………………………………………….

Powiat: …………………………………………………………………………………………………….

 

  1. Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z warunkami ogłoszenia o drugim nieograniczonym pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż Samochodu specjalnego sanitarnego MERCEDES-BENZ.

  2. Akceptując warunki udziału w postępowaniu oraz po zapoznaniu się ze stanem technicznym pojazdu (a przypadku nie zapoznania się ze stanem technicznym ponoszę odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin) składam ofertę zakupu składnika ruchomego: Samochód marki MERCEDES-BENZ, Nr rejestracyjny ZSL09248

za kwotę netto ……………… (słownie:…………………………………………..) +23% VAT

co daje kwotę brutto ………….. (słownie:……………………………………….).

  1. W załączeniu dowód wpłaty kwoty wadium w wysokości 800,00 złotych (słownie: osiemset 00/100 złotych).

  2. Wyrażam zgodę, aby w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej, kwota wadium została zaliczona na poczet ceny.

 

 

………………………………

Czytelny podpis

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 1.jpg (JPG, 5.6MB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-09-04 13:22:12 5.6MB 63 razy
2 2.jpg (JPG, 5.7MB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-09-04 13:22:27 5.7MB 57 razy
Wynik postępowania
1 informacja o wyborze.pdf (PDF, 49.KB) 2017-09-13 09:51:52 49.KB 531 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Gniewczyńska 04-09-2017 13:21:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patrycja Gniewczyńska 04-09-2017
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Gniewczyńska 13-09-2017 09:51:52