Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szpitala Powiatowego w Sławnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przetarg na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego - KREDYT DŁUGOTERMINOWY /16/2013


Polska-Sławno: Usługi udzielania kredytu

2013/S 212-368090

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Szpital Powiatowy
Punkt kontaktowy: Dział Zamówień Publicznych
Osoba do kontaktów: Roman Granisz
76-100 Sławno
POLSKA
Tel.: +48 598106302
E-mail: mailto:przetargi@szpital-slawno.pl?subject=TED
Faks: +48 598102423

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.przetargi@szpital-slawno.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Zdrowie

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Kredyt Długoterminowy/16/2013.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Usługi
Kategoria usług: nr 6: Usługi finansowe a) Usługi ubezpieczeniowe b) Usługi bankowe i inwestycyjne

Kod NUTS PL422

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

66113000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)Części

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

8 000 000,00 PLN
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 150 070,33 PLN

II.2.2)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Okres w miesiącach: 120 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Wykonawca przystępując do przetargu wnosi wadium w wysokości 15 000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych)
2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach:
1) Pieniądzu na rachunek bankowy:
BBS DAR ŁOWO NR 58 8566 0003 0112 1751 2000 0001
2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, iż poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) Gwarancjach bankowych;
4) Gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zmianami);
3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być co najmniej gwarancją: bezwarunkową, nieprzenośną, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Gwarancja ma być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
1) Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazania ich siedzib;
2) Oznaczenie postępowania;
3) Określenie przedmiotu postępowania;
4) Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;
5) Kwotę gwarancji;
6) Termin ważności gwarancji;
7) Zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:
a) Odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub
b) Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
8) Zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca zobowiązany w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25
ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodnił, że wynika to przyczyn nieleżących po jego stronie.
4. Termin wniesienia wadium.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy Bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę,
5. Termin obowiązywania wadium.
Wadium wniesione do postępowania przetargowego musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą.

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)Inne szczególne warunki

III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w tym zakresie zostanie dokonana według formuły spełnia-nie spełnia, na podstawie dokumentów, oświadczeń i załączników przedłożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w tym zakresie zostanie dokonana według formuły spełnia-nie spełnia, na podstawie dokumentów, oświadczeń i załączników przedłożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą.

III.2.3)Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w tym zakresie zostanie dokonana według formuły spełnia-nie spełnia, na podstawie dokumentów, oświadczeń i załączników przedłożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą.

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

ZP/PN/16/2013

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

17.12.2013 - 09:30

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 17.12.2013 - 09:00

Miejscowość:
Sławno

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)Informacje dodatkowe

Pozostałe dokumenty jakie muszą być złożone wraz z ofertą:
1) dokument potwierdzający wniesienie wadium. Zasady wnoszenia wadium opisane są szczegółowo w rozdziale X SIWZ.
Istotne postanowienia umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest przedłożyć umowę, której treść stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ; (projekt umowy).

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/
Faks: +48 224587800

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań

VI.4.3)űródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

28.10.2013

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie.doc (DOC, 51.KB) 2013-10-31 09:47:22 51.KB 892 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc (DOC, 204KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-10-31 09:47:22 204KB 370 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 PYTANIA_PRZETARG_KREDYT_DLUGOTERMINOWY-16-2013.doc (DOC, 119KB) 2013-11-08 13:31:49 119KB 1107 razy
2 20_11_2013_10_26_30_PYTANIA PRZETARG KREDYT DŁUGOTERMINOWY-16-2013.doc (DOC, 2.1MB) 2013-11-20 10:26:30 2.1MB 1255 razy
3 KRS, NIP, REGON, STATUT.zip (ZIP, 1.8MB) 2013-11-20 10:29:34 1.8MB 795 razy
4 Rachunek zysków i strat+bilans+informacja dodatkowa 2012.zip (ZIP, 2.2MB) 2013-11-20 10:31:48 2.2MB 802 razy
5 Rachunek zysków i strat+bilans 2013.zip (ZIP, 21.KB) 2013-11-20 10:32:22 21.KB 836 razy
6 Odpowiedź na pytanie nr 40.zip (ZIP, 3.9MB) 2013-11-20 10:34:52 3.9MB 798 razy
7 Oświadczenie.pdf (PDF, 194KB) 2013-11-20 11:20:00 194KB 805 razy
8 Uchwała w sprawie poręczenia kredytu.pdf (PDF, 259KB) 2013-11-20 11:20:36 259KB 871 razy
9 Sprostowanie do pytań kredytu.doc (DOC, 26KB) 2013-12-11 10:30:03 26KB 774 razy
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 20_11_2013_11_20_00_Oświadczenie.pdf (PDF, 194KB) 2013-11-20 11:20:00 194KB 0 razy
Wynik postępowania
1 INFORMACJA_O_WYBORZE_OFERT_KREDYT_DLUGOTERMINOWY-16--201.doc (DOC, 35KB) 2013-12-17 11:39:18 35KB 776 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Skibniewski 31-10-2013 09:47:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Skibniewski 31-10-2013
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Skibniewski 17-12-2013 11:39:18