Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szpitala Powiatowego w Sławnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przetarg - ubezpieczenie dla Szpitala Powiatowego w Sławnie


Sławno: Przetarg - ubezpieczenie dla Szpitala Powiatowego w Sławnie
Numer ogłoszenia: 7353 - 2014; data zamieszczenia: 13.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Powiatowy , ul. I-go Pułku Ułanów 9, 76-100 Sławno, woj. zachodniopomorskie, tel. 059 8103031, 8106302, faks 059 8102423.

?         Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpita-slawno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg - ubezpieczenie dla Szpitala Powiatowego w Sławnie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Ubezpieczenie Szpitala Powiatowego w Sławnie.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

?         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

?         Zamawiający przewiduje możliwośc zawarcia w okresie trwanuia umowy zamówień uzupełniających. Zamówienia uzupełniające udzielane będą w trybie zamówień z wolnej ręki po spełnieniu przesłanek z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Wykonawca , któremu udzielone zostanie zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż zastosowane w zamówieniu podstawowym oraz klauzulowania składki w systemie pro rata temporis o ile przedmiot zamówienia, zakres i warunki były wskazane w zamówieniu podstawowym.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

?         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w tym zakresie zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia na podstawie dokumentów, oświadczeń i załączników przedłożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą.

?         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w tym zakresie zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia na podstawie dokumentów, oświadczeń i załączników przedłożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą.

?         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w tym zakresie zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia na podstawie dokumentów, oświadczeń i załączników przedłożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą.

?         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w tym zakresie zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia na podstawie dokumentów, oświadczeń i załączników przedłożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą.

?         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w tym zakresie zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia na podstawie dokumentów, oświadczeń i załączników przedłożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

?         1 - Cena - 80

?         2 - warunki ubezpieczenia - 20

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.szpital-slawno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital Powiatowy w Sławnie ul. I-go Pułku Ułanów Nr 9 76-100 S Ł A W N o Dział Zamówien Publicznych.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.01.2014 godzina 10:00, miejsce: Szpital Powiatowy w Sławnie ul. I-go Pułku Ułanów Nr 9 76-100 S Ł A W N O SEKRETARIAT.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Ubezpieczenie Szpitala.

?         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ubezpieczenie Szpitala.

?         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.

?         3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

?         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Ubezpiecznie Szpitala.

?         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ubezpieczenie Szpitala.

?         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.

?         3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

?         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie.doc (DOC, 44KB) 2014-01-13 14:42:43 44KB 796 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 F005 SIWZ Przetarg nieograniczony(2).PDF (PDF, 332KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-01-13 14:42:43 332KB 219 razy
2 F335 Szczegółowe warunki zamówienia Sławno(1).PDF (PDF, 277KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-01-13 14:42:58 277KB 279 razy
3 F334 Informacje do oceny ryzyka.PDF (PDF, 241KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-01-13 14:43:18 241KB 259 razy
4 Rejestr Majątku- SP w Sławnie.XLS (XLS, 96.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-01-13 14:43:32 96.KB 670 razy
5 Rejestr Pojazdów- SP w Sławnie.XLS (XLS, 40.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-01-13 14:43:44 40.KB 266 razy
6 ZAŁĄCZNIK NR 13 DO SIWZ(1).DOC (DOC, 27.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-01-13 14:44:00 27.KB 243 razy
7 F261 Ogłoszenie o zamówieniu(4).DOC (DOC, 333KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-01-13 14:49:07 333KB 107 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 F178 Odpowiedź na pytania zmiany do SIWZ(3).PDF (PDF, 247KB) 2014-01-20 13:26:44 247KB 862 razy
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.doc (DOC, 53.KB) 2014-01-20 13:26:44 53.KB 825 razy
Wynik postępowania
1 F028 Unieważnienie przetargu dla Pakietu III(1).PDF (PDF, 140KB) 2014-01-28 14:36:32 140KB 785 razy
2 F153 Ogłoszenie o wynikach postępowania(1).PDF (PDF, 230KB) 2014-01-28 14:37:14 230KB 843 razy
3 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.doc (DOC, 35.KB) 2014-01-31 08:38:17 35.KB 832 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Skibniewski 13-01-2014 14:42:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Skibniewski 13-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Skibniewski 31-01-2014 08:38:17