Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szpitala Powiatowego w Sławnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

PPRZETARG NA DOSTAWĘ NARKOTYKÓW, LEKÓW ANESTEZJOLOGICZNYCH, ANTYBIOTYKÓW, LEKÓW, SUROWCÓW FARMACEUTYCZNYCH

Sławno: Narkotyki, anestezjologia,antybiotyki,leki,surowce farmaceutyczne/8/2014
Numer ogłoszenia: 201773 - 2014; data zamieszczenia: 23.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Powiatowy , ul. I-go Pułku Ułanów 9, 76-100 Sławno, woj. zachodniopomorskie, tel. 059 8103031, 8106302, faks 059 8102423.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Narkotyki, anestezjologia,antybiotyki,leki,surowce farmaceutyczne/8/2014.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa narkotyków, leków anestezjologicznych. antybiotyków, leków, surowców farmaceutycznych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 23.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w tym zakresie zostanie dokonana według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów oświadczeń i załączników przedłożonych przez Wykonawcę wrtaz z ofertą.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w tym zakresie zostanie dokonana według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów oświadczeń i załączników przedłożonych przez Wykonawcę wrtaz z ofertą.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w tym zakresie zostanie dokonana według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów oświadczeń i załączników przedłożonych przez Wykonawcę wrtaz z ofertą.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w tym zakresie zostanie dokonana według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów oświadczeń i załączników przedłożonych przez Wykonawcę wrtaz z ofertą.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w tym zakresie zostanie dokonana według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów oświadczeń i załączników przedłożonych przez Wykonawcę wrtaz z ofertą.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Kompletna oferta musi być zgodna z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.szpital-slawno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital Powiatowy w Sławnie ul. I-go Pułku Ułanów Nr 9 76-100 S Ł A W N O Dział Zamówień Publicznych.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.10.2014 godzina 09:00, miejsce: Szpital Powiatowy w Sławnie ul. I-go Pułku Ułanów Nr 9 76-100 S Ł A W N O SEKRETARIAT.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_.doc (DOC, 186KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-09-23 14:46:17 186KB 216 razy
2 Pakiety.zip (ZIP, 130KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-09-23 14:46:42 130KB 312 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 PYTANIA PRZETARG NARKOTYKI, ANESTEZJOLOGIA, ANTYBIOTYKI I INNE-8-2014.doc (DOC, 52KB) 2014-09-30 12:21:22 52KB 1 raz
2 30_09_2014_12_25_38_PYTANIA PRZETARG NARKOTYKI, ANESTEZJOLOGIA, ANTYBIOTYKI I INNE-8-2014.doc (DOC, 52KB) 2014-09-30 12:25:38 52KB 2 razy
3 30_09_2014_12_52_47_PYTANIA PRZETARG NARKOTYKI, ANESTEZJOLOGIA, ANTYBIOTYKI I INNE-8-2014.doc (DOC, 59.KB) 2014-09-30 12:52:47 59.KB 839 razy
4 Pakiet nr 10 Leki 2014.xls (XLS, 31KB) 2014-09-30 13:11:00 31KB 814 razy
5 Leki pakiet nr 23 A 2014.xls (XLS, 23.KB) 2014-09-30 13:13:24 23.KB 768 razy
6 01_10_2014_08_21_33_PYTANIA PRZETARG NARKOTYKI, ANESTEZJOLOGIA, ANTYBIOTYKI I INNE-8-2014.doc (DOC, 64KB) 2014-10-01 08:21:33 64KB 810 razy
7 01_10_2014_11_18_49_PYTANIA PRZETARG NARKOTYKI, ANESTEZJOLOGIA, ANTYBIOTYKI I INNE-8-2014.doc (DOC, 85.KB) 2014-10-01 11:18:49 85.KB 780 razy
Wynik postępowania
1 01_10_2014_12_16_36_PYTANIA PRZETARG NARKOTYKI, ANESTEZJOLOGIA, ANTYBIOTYKI I INNE-8-2014.doc (DOC, 90KB) 2014-10-01 12:16:36 90KB 49 razy
2 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY.doc (DOC, 48KB) 2014-10-15 14:01:00 48KB 811 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Skibniewski 23-09-2014 14:46:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Skibniewski 23-09-2014
Ostatnia aktualizacja: Teresa Grupa 15-10-2014 14:01:00