Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szpitala Powiatowego w Sławnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rękawice I/18/2016

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

 

http://www.bip.szpital-slawno.pl/zamowienia

0x01 graphic

Ogłoszenie nr 338093 - 2016 z dnia 2016-11-08 r.

Sławno: Rękawice I/18/2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Powiatowy, krajowy numer identyfikacyjny 33130866400000, ul. ul. I-go Pułku Ułanów  9, 76100   Sławno, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 059 8103031, 8106302, e-mail , faks 598 102 423.
Adres strony internetowej (URL):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samodzielny Pbliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak
http://www.bip.szpital-slawno.pl/zamowienia


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
http://www.bip.szpital-slawno.pl/zamowienia


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:

Adres:
Szpital Powiatowy w Sławnie ul. I-go Pułku Ułanów Nr 9 76-100 S Ł A W N O Sekretariat


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rękawice I/18/2016
Numer referencyjny: I/18/2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich częściII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych

II.5) Główny kod CPV: 33141420-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data rozpoczęcia: 01/01/2017


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

a) Oświadczenie Wykonawcy o klasie wyrobu medycznego (klasa I, IIa, IIb, lub III); b) Deklaracja zgodności z załącznikami (jeżeli produkt nie jest wyrobem medycznym- inny dokument dopuszczający przedmiot zamówienia do obrotu). c) karty danych technicznych gotowego wyrobu wystawione przez producenta - na potwierdzenie spełniania wymagań określonych przez Zamawiającego d) Próbki asortymentu (wymagania co do ilości i potrzeby dostarczenia próbek określone pod pakietami)

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

 

 


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

100


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

 

 


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający, w terminie realizacji zamówienia w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dopuszcza wprowadzenie zmiany w postanowieniach zawartej umowy w następujących sytuacjach: 1) Wykonawca zaproponuje wykonanie umowy na warunkach bardziej korzystnych niż zaproponował to w ofercie: W takim przypadku Zamawiajacy uprawniony jest do zmiany umowy w zakresie zapropowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego. Zmiany umowy nie mogą dotyczyć zobowiązań Wykonawcy i parametrów oferowanych zawartych w ofercie, chyba, że zobowiazania te lub parametry oferowane w ocenie Zamawiajacego są wyższe (lepsze) od oferowanych przez Wykonawcę w ofercie, a cena oferty nie ulegnie zmianie lub nie zostanie zwiększona. 2) Cena jednostkowa ulegnie zmianie na skutek zmiany stawek podatkowych dla przedmiotu zamówienia, w takim przypadku zmianie ulega cena jednostkowa brutto, przy zachowaniu ceny jednostkowej netto. Powyższe nie jest zmianą umowną i nie wymaga od Stron konieczności składania dodatkowych oświadczeń. 3) W trakcie trwania umowy Wykonawca może zaoferować Zamawiającemu rabat na zasadach uzgodnionych przez Strony. Powyższe nie jest zmianą umowną i nie wymaga od Stron konieczności składania dodatkowych oświadczeń. 2. Dopuszcza się mozliwośc zmiany numeru katalogowego, kodu produktu i nazwy własnej przedmiotu umowy w przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje taka zmianę. 3. Dopuszcza się mozliwość wydłużenia okresu realizacji umowy, w przypadku niezrealizowania przedmiotu umowy w umownym terminie z powodu zmniejszenia potrzeb własnych. 4. Dopuszcza się mozliwość zmiany przedmiotu zamówienia wynikajacego z oferty na podstawie, której zawarta została umowa, przy nizszej lub niezwiekszonej cenie, w przypadku, gdy: 1) Wystapi incydent medyczny zwiazany z przedmiotem umowy i Wykonawca zaproponuje produkt równowazny, spełniajacy parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia. 2) Producent przedmiotu umowy wstrzyma produkcję i Wykonawca zaproponuje produkt równoważny, spełniajacy parametry okreslone w opisie przedmiotu zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 25/11/2016, godzina: 9:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1    Nazwa: Rękawice diagnostyczne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa rękawic diagnostyczych Wyrób certyfikowany jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej zgodnie z dyrektywą 686 Wymagania: Rękawice diagnostyczne lateksowe pudrowane ? wykonane z naturalnego lateksu kauczukowego wysokiej jakości ? mankiet zakończony rolowanym brzegiem ? dające się łatwo zakładać i zdejmować ? pasujące na lewą i prawą dłoń ? odpowiadające normie EN 455 ? AQL 1,5 ? odporne na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z normą EN374-3 ? odporne na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 ? grubość palca 0,12-0,14 mm ? długość minimalna 240mm ? dopuszczone do kontaktu z żywnością ? zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III ? na opakowaniu jednostkowym wymagana data produkcji, data ważności, nr serii * dopuszcza się opakowania po 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości Rękawice diagnostyczne winylowe ? bezpudrowe i pudrowe ? miękkie, rozciągliwe, dające się łatwo zakładać i zdejmować ? AQL 1,5 ? odpowiadające normie EN 455 ? odporne na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z normą EN374-3 ? odporne na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 ? możliwość noszenia na lewej i prawej dłoni ? mankiet zakończony pogrubionym brzegiem zapobiegającym samozwijaniu się ? przezroczyste ? długość minimalna 240mm ? grubość palca 0,08 +/- 0,01 mm ? na opakowaniu wymagana data produkcji, data ważności i nr serii * dopuszcza się opakowania po 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości Rękawice diagnostyczne nitrylowe ? pudrowane ? rękawice koloru niebieskiego lub fioletowego ? dające się łatwo zakładać i zdejmować ? teksturowane na końcach palców ? polimerowane od strony roboczej ? odpowiadające normie EN455 ? możliwość noszenia na prawej i lewej dłoni ? mankiet zakończony pogrubionym brzegiem zapobiegającym samozwijaniu się ? zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III ? grubość na palcu: 0,11 +/- 0,01 mm ? min długość: 240 mm ? dopuszczone do kontaktu z żywnością ? odporne na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z normą EN374-3 ? odporne na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 ? AQL 1,0 - informacja o poziomie AQL naniesiona fabrycznie na opakowaniu; ? na opakowaniu wymagana data produkcji, data ważności nr serii * dopuszcza się opakowania po 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141420-0
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 01/01/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

100

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2    Nazwa: Rękawice chirurgiczne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa rękawic chirurgicznych Wyrób certyfikowany jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej zgodnie z dyrektywą 686 Wymagania: Rękawice chirurgiczne lateksowe ortopedyczne sterylne bezpudrowe ? mankiet zakończony pogrubionym brzegiem zapobiegającym samozwijaniu się ? z zewnątrz i wewnątrz warstwa polimerowa z warstwą antypoślizgową ? możliwość noszenia na lewej i prawej dłoni ? grubość na palcu: 0,33 mm ? grubość na dłoni: 0,30 mm ? długość: 285-300 mm ? odporne na działanie cementu kostnego potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej ? na każdej rękawicy nadruk rozmiaru ? opakowanie wew. papierowe, zew foliowe, nie składane na pół ? zgodne z normą EN455, EN-420 ? AQL 1,0 ? pakowane po 50 par w opakowaniu zbiorczym ? odporne na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z normą EN374-3 ? odporne na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 ? kolor brązowy ? zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III Sterylne rękawiczki chirurgiczne lateksowe sterylne bezpudrowe ? mankiet zakończony pogrubionym brzegiem zapobiegającym samozwijaniu się ? wewnętrzna warstwa polimerowa lekko chlorowana ? z zewnątrz na całej powierzchni warstwa antypoślizgowa ? AQL 1,0 ? zgodne z normą EN455, EN-420 ? odporne na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z normą EN374-3 ? odporne na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 ? kolor naturalnego lateksu ? opakowanie wew. papierowe, zew foliowe, nie składane na pół ? oznaczenie prawej i lewej dłoni oraz rozmiar rękawicy ? grubość na palcu 0,22-0,23 mm ? grubość na dłoni 0,20 +/- 0,01 mm ? długość 285-300 mm ? zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III ? pakowane po 50 par w opakowaniu zbiorczym Sterylne rękawiczki chirurgiczne lateksowe sterylne pudrowane ? mankiet zakończony pogrubionym brzegiem zapobiegającym samozwijaniu się ? wewnętrzna warstwa polimerowa lekko chlorowana ? z zewnątrz na całej powierzchni warstwa antypoślizgowa ? AQL 1,0 ? zgodne z normą EN455, EN-420 ? odporne na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z normą EN374-3 ? odporne na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 ? kolor naturalnego lateksu ? opakowanie wew. papierowe, zew foliowe, nie składane na pół ? oznaczenie prawej i lewej dłoni oraz rozmiar rękawicy ? grubość na palcu 0,22-023 mm ? grubość na dłoni 0,20 +/- 0,01 mm ? długość 285-300 mm ? zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III ? pakowane po 50 par w opakowaniu zbiorczym
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141420-0
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 01/01/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

100

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.docx (DOCX, 71.KB) 2016-11-08 07:28:30 71.KB 103 razy
2 pakiety.doc (DOC, 94.KB) 2016-11-08 07:28:59 94.KB 120 razy
3 15_11_2016_08_36_05_SIWZ.docx (DOCX, 71.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-11-15 08:36:05 71.KB 43 razy
4 pakiety po zmianach.doc (DOC, 100KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-11-23 10:21:43 100KB 18 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 odpowiedzi na pytania.docx (DOCX, 120KB) 2016-11-23 08:05:35 120KB 574 razy
2 sprostowanie odpowiedzi.docx (DOCX, 110KB) 2016-11-23 14:01:20 110KB 607 razy
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 przedłużenie terminu składania ofert.docx (DOCX, 108KB) 2016-11-23 08:06:42 108KB 515 razy
2 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.docx (DOCX, 25.KB) 2016-11-23 08:15:15 25.KB 577 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 zestawienie ofert z otwarcia.docx (DOCX, 109KB) 2016-11-28 12:34:08 109KB 560 razy
Wynik postępowania
1 informacja o wyborze.docx (DOCX, 110KB) 2016-12-07 12:10:33 110KB 570 razy
Udzielenie zamówienia
1 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx (DOCX, 16.KB) 2017-01-04 09:12:42 16.KB 554 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Gniewczyńska 08-11-2016 07:28:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patrycja Gniewczyńska 08-11-2016
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Gniewczyńska 04-01-2017 09:12:42